02 Δεκ


Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με προτάσεις του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για τη δημοσιοποίηση των εκθέσεων ανα χώρα (CbC).

Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ συνεδρίασε στις 28 Νοεμβρίου 2019 για να συζητήσει την τελευταία συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε η Προεδρία του Συμβουλίου. Οι προτάσεις απορρίφθηκαν από 13 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα,

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι πολυεθνικοί όμιλοι εγκατεστημένοι στην ΕΕ ή με επιχειρήσεις στην ΕΕ με έσοδα ύψους 750 εκατ. ευρώ ή περισσότερο, υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις ανά χώρα (CbC).

Η πρόταση του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου απαιτούσε από τις πολυεθνικές να «δημοσιοποιήσουν δημοσίως σε συγκεκριμένη έκθεση τον φόρο εισοδήματος που καταβάλλουν μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες». Τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι μη ευρωπαϊκές πολυεθνικές που αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ΕΕ "θα είχαν τις ίδιες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων μέσω των καταστημάτων τους".

Πηγή από: TaxHeaven